Man is a genius when he is dreaming.

Akira Kurosawa Dreams Quote